Statut stowarzyszenia Drukuj

 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi - "Nasza Wieś"

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę-  Stowarzyszenie Przyjaciół  Wsi „Nasza Wieś”.

 2. Siedzibą  Stowarzyszenia,  oraz adresem  do  korespondencji stowarzyszenia jest Wacławów 24.

 3. Miejscami  do zebrań, spotkań i wykonywania działalności społecznej  na rzecz  wszystkich  wsi są  tereny  wsi wymienione w nazwie  Stowarzyszenia , wiejskie świetlice należące do wsi  Wysokie  i  Drążek,  oraz miejsce udostępnione  przez  Gimnazjum  w Wysokim.

 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 7. Decyzją  Walnego  Zgromadzenia  Stowarzyszenie,  może   współpracować z  innymi  stowarzyszeniami  i  instytucjami  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa.

 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 


 

 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

10.  Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi  Wacławów, Wysokie, Konstantynów, Drążek, oraz  innych  stowarzyszonych  wsi- tworzenie  filii stowarzyszenia w tych  miejscowościach  lub innych miejscowościach oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

 

a)      promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,

b)      wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,

c)      wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

d)     podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

e)      wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych,

f)       promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 

11.  Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez :

a)      wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie   użytecznych,

b)      wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,

c)      współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i promocją ,

d)     organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,

e)      promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,

f)       działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

12.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 

13.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

14.  Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

15.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      Złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 

16.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w punkcie 13 niniejszego statutu.

 

17.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

18.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

19.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

20.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

21.  Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

22.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 

23.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)regularnego opłacania składek.

 

24.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

25.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

26.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

27.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

28.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

29.  Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna.

 

30.  Kadencja władz.

a)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć   lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

b)      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

 

31.  Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

32.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

33.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

34.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

35.  Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

36.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 

37.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie budżetu,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

38.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

39.  Zarząd  składa się z  Prezesa oraz  trzech vice-prezesów ,skarbnika, sekretarza, kronikarza- zwanych  członkami zarządu, podległych  Prezesowi.

O podziale funkcji członków  zarządu  decyduje Walne Zebranie.

Prezes zarządza  Stowarzyszeniem,  może  delegować  swe  uprawnienia  v-ice  Prezesom- pozostałym członkom zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Do kompetencji   Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zawieranie  umów, składanie  innych oświadczeń woli, udzielanie pełnomocnictw,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

 

40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

 

41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, oraz  członków.

 

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 

43. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

 

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i ofiarności publicznej.

 

45.  Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane – do 500 zł   u  Skarbnika  powyżej  tej  kwoty wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powyżej  dozwolonej  kwoty winny być, jak najszybciej przekazane na to konto. Upoważnionym  do założenia konta  bankowego  jest  Zarząd- Prezes  i minimum dwóch  v-ice prezesów  oraz Skarbnik. Do   dysponowania  środkami pieniężnymi  na koncie  bankowym  upoważnionym  jest Prezes  Stowarzyszenia  samodzielnie  oraz  dwóch  v-ice  prezesów  łącznie,  oraz skarbnik samodzielnie.

 

46.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

47.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

48.   Majątek Stowarzyszenie nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,

 

49.  Majątek Stowarzyszenie nie może być przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

50.  Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów i/lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub osoby im bliskie.

 

51.  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych  i  innych , wymagane są podpisy – prezesa – samodzielnie , lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

52.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

53.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

54.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.